Skular, barnehagar, omsorgsbustader og andre offentlege bygg skal vere ei funksjonell og estetisk ramme om funksjonar som gjeld kvardagen for mange menneske. Gode prosessar med ulike brukargrupper for å få fram brukarane sine behov er gjerne ein sentral del av oppdraga. Vi ønskjer å medverke til gode tekniske løysingar og bygg som held seg godt over tid.

Go to top